Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2010

RESTful Webservices with Java

If you want to start using restful web services in java you can start by following the tutorial at

http://www.vogella.de/articles/REST/article.html#installation_eclipse

A very useful tutorial for creating a simple Hello Jersey rest web service, using jersey jar files, eclipse and apache installed on eclipse.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου